Naya Din

Algemene Voorwaarden

Voor alle diensten geleverd door Naya Din gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan van aankoop van online cursussen.

Deze voorwaarden zijn tevens hier als pdf te downloaden.

Artikel 1. Definities

 1. Naya Din:
  Naya Din is een handelsnaam van VOF the Odd Bunch.
  Arnhemseweg 31
  3817 CA Amersfoort
  Nederland
  info@nayadin.nl
  I www.nayadin.nl
  KVK 67760961
  BTW nummer 857164302B01
 2. Consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Naya Din een overeenkomst met betrekking tot toegang tot een online cursus sluit.
 3. Online cursus: digitale leeromgeving, E-learning, seminar, webinar, online training, online cursus, online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Naya Din, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Een inschrijving voor een online cursus impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door Consument uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Consument is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

 

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

 1. Consument kan zichzelf naar keuze via de website van Naya Din aanmelden voor deelname aan een online cursus. Door inschrijving voor een online cursus aanvaardt Consument de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 2. Overeenkomsten tussen Consument en Naya Din komen slechts tot stand indien de aanmelding door Naya Din aan Consument schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
 3. Naya Din heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
 4. Consument ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke digitale leeromgeving waarbinnen de online cursus(sen) maximaal 1 jaar na aanschaf beschikbaar gesteld worden. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Naya Din opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor Consument.

 

Artikel 4. Prijsstelling

 1. Inschrijving vind plaats door middel van invulling van het formulier via de website van Naya Din. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Bij aanmelding voor een online cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

 1. Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt consument persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving de online cursus gevolgd worden.
 2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient consument dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan info@nayadin.nl.
 3. Het is niet mogelijk de aankoop van een online cursus te annuleren.
 4. Wanneer Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na aanschaf van het product, kenbaar te maken aan de Naya Din. Het kenbaar maken dient Consument te doen middels een e-mail naar info@nayadin.nl. Restitutie zal binnen 14 dagen na de herroeping plaatsvinden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door Consument is gebruikt tenzij Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Naya Din is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online cursus van Naya Din tenzij aan Naya Din opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Naya Din op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 4. Deelname aan online cursussen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.
 5. Naya Din heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Naya Din kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan online cursussen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens online cursussen zijn slechts illustratief en binden Naya Din op geen enkele wijze. Naya Din hanteert een hoge ethische standaard en zal zo goed als ze kan een realistisch beeld geven van de inhoud van de online cursussen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten.
 6. Indien en voor zover Naya Din aansprakelijk mocht blijken voor enige schade is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die Naya Din kan worden toegerekend. Naya Din is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.
 7. Naya Din kan consument geen garantie geven dat de online cursus te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is. Consument is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en telecomfaciliteiten (waaronder internet) die nodig is voor het gebruik.
 8. De online cursussen van Naya Din vervangen in geen geval medische of psychologische hulpverlening.

 

Artikel 7. Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van Naya Din is sprake als Naya Din wordt verhinderd om verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding te voldoen door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: internetstoring, virusinfectie, hack, stroomstoring, epidemie, staking, pandemie, diefstal, brand, ziekte, aangescherpte overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden, staking bij derden waarvan Naya Din afhankelijk is. Maar, ook elke gebeurtenis waardoor nakoming zo bezwaarlijk of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. En ook door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heeft Consument soms mogelijk tijdelijk geen toegang. Dit probeert Naya Din altijd zo snel mogelijk op te lossen.
 2. Voor zolang de overmachtperiode duurt, mag Naya Din haar verplichtingen uitstellen. Als de overmacht langer duurt dan 60 dagen mogen Naya Din en Consument beide de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 

Artikel 8. Klachten

Naya Din lost klachten graag in overleg op met Consument.

Consument kan een duidelijk geformuleerde klacht mailen naar info@nayadin.nl, zodat Naya Din de klacht kan onderzoeken en een passende reactie kan geven. Naya Din streeft naar een reactietermijn van maximaal 14 dagen.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de online cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de online cursus worden door Naya Din voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Naya Din is Consument niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte online cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Naya Din en overeenkomsten tussen Naya Din en Consument is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Midden-Nederland, locatie Amersfoort, tenzij de wet anders voorschrijft.